CPD


CPD v Hobby centru 4
DDM Praha 4 - Hobby centrum 4 provozuje pro předškoláčky již 10 let 
Centra předškolních dětí
Sedmikráska, Sluníčko, Vodníček
a pro ty úplně nejmenší Klub Kopretina.

Co je CPD?
Centra předškolních dětí (CPD) jsou vyhledávanou alternativou mateřských škol 
pro rodiče dětí, kteří upřednostňují
vlídné prostředí rodinného typu s menším kolektivem.
CPD jsou určena dětem od 3 do 5 let,
kolektiv je smíšený v celkovém počtu 15 dětí.
V každém centru se v přátelské atmosféře
o děti starají 2 zkušení pedagogové.
Naši pracovníci sledují nové trendy ve výchově a rozvoji
dovedností dítěte,
aktivně navštěvují semináře a školení.

Činnost center je zaměřena na všestranný rozvoj dětí. Úzce spolupracujeme s rodiči
a vycházíme
vstříc individuálním potřebám dětí. Veškeré činnosti jsou uzpůsobeny
schopnostem a věku dětí
a vycházejí z RVP pro mateřské školy.

Program CPD
Při tvorbě programu v CPD využíváme zejména metody prožitkového a kooperativního 
učení hrou,
situačního a spontánního sociálního učení a tvořivou dramatiku.
Součástí programu jsou didakticky
zaměřené činnosti - záměrné i spontánní učení,
individuální a skupinová práce zaměřená na rozvoj
sociálních, poznávacích, estetických,
výtvarných a pohybových dovedností dětí.
Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu
objevovat a poznávat nové, získávat zkušenosti
a utvrzovat se v již osvojených dovednostech.
Poskytujeme dětem dostatek prostoru
pro spontánní aktivity a plány.
Vedeme je ke správným pracovním návykům při kreativním tvoření,
rozvíjíme jemnou
a hrubou motoriku. Děti tak připravujeme pro bezproblémový přechod
do dalších předškolních
a školních zařízení.

Jak to u nás chodí
Aktivity v CPD jsou členěny do měsíčních bloků a následně do týdenních témat, která se během 
dopoledních činností promítají do denního režimu. Společně s dětmi také slavíme důležité svátky 
v roce – Podzimní slavnost, Mikulášská besídka, Vánoce, Masopust, Velikonoce, Čarodějnice, 
Den dětí a další. Navíc připravujeme pro rodiče a seniory během roku 2 pásma básniček
a písniček doprovázená tvořivými dílnami
(Vánoční a Velikonoční besídky).
V době školních prázdnin organizujeme Příměstské tábory pro předškoláčky.

   
DENNÍ PROGRAM CPD
   
                       
 
 
08:00
 
 
 
 
 
 
otevření CPD, scházíme se ve třídě
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
08:00
 
 
 
09:00
 
 
doba určená pro příchod dětí do CPD 
řešíme individuání potřeby dětí po konzultaci s rodiči 
doba pro spontánní hry a činnosti, vzájemné setkávání dětí
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
09:00
 
 
 
10:15
 
 
spontánní hry a činnosti dětí, individuální práce a činnosti, úklid
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
10:15
 
 
 
10:45
 
 
přivítání dne, aktivity dětí řízené pedagogy – komunitní kruh 
didakticky zaměřené činnosti, vzděláváme se, téma dne prožitkové učení 
pohybové aktivity a hry, cvičení, joga, rytmika 
básničky, hra na hudební nástroj a zpívání 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
10:45
 
 
 
11:00
 
 
hygiena, dopolední svačina, pitný režim
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
11:00
 
 
 
11:30
 
 
kreativní tvoření, téma dne 
(děti si osvojují nejrůznější výtvarné techniky, rozvoj grafomotoriky 
a jemné motoriky, správný úchop a vedení čáry)
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
11:30
 
 
 
11:45
 
 
hygiena, příprava na pobyt dětí venku
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
11:45
 
 
 
13:00
 
 
 zpravidla pobyt dětí venku, při kterém probíhají spontánní i řízené činnosti 
s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy 
a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují spontánní 
a řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí ve třídách)
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
12:00
 
 
 
13:00
 
 
doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci
   
                       
 

 

     
CENÍK
                                 
                                         
     
1 den v týdnu
   
08:00
     
13:00
                 
600 Kč / měsíc
                                         
     
2 dny v týdnu
   
08:00
     
13:00
                 
1.200 Kč / měsíc
                                         
     
3 - 5 dní v týdnu
   
08:00
     
13:00
                 
1.500 Kč / měsíc