FAKTURACE


DDM Praha 4 – Hobby centrum 4 přijímá od dodavatelů
faktury,
které obsahují náležitosti daňového dokladu,
které vymezuje § 12 zákona o dani z přidané hodnoty a náležitosti účetního dokladu 
vymezuje § 11 zákona o účetnictví a to zejména:

-          jméno nebo název

-          sídlo nebo místo podnikání

-          identifikační číslo (IČ)

-          údaj o zápisu v obchodním rejstříku  včetně spisové značky 
- pokud nebude údaj o zápisu v obchodním rejstříku uveden,
bude faktura vrácena k přepracování ( s.r.o., a.s. , obchodní společnosti)

-          údaj o zápisu do živnostenského rejstříku 
(kým byl ŽL vystaven vč. čísla jednacího, případně bude přiložena kopie
živnostenského oprávnění) - pokud nebudou na dodavatelské faktuře údaje
uvedeny, bude faktura vrácena k doplnění (jedná se o podnikající fyzické osoby
na základě ŽL – výjimku tvoří umělci, překladatelé apod.,
kteří nejsou vedeni jako podnikatelé).

-          údaj o tom, zda je či není plátcem DPH
 
V případě dodávky zboží bude faktura obsahovat:

-          označení druhu zboží
-          jednotkovou cenu
-          množství zakoupeného zboží
-          celková cena za jeden druh zboží
-          součet
 
V případě dodávky služby bude faktura obsahovat:

-          podrobný rozpis provedených prací a množství použitého materiálu
pokud nebude uvedena jednotková cena (např. v případě zajištění dopravy cena za 1 km), 
je nutné v textu faktury uvést, že se jedná o cenu dohodou a na základě písemné objednávky