Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

Dům děti a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4 chrání veškeré osobní údaje 
před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou.
  
Svá práva vůči příspěvkové organizaci DDM Praha 4 – Hobby centrum 4 
uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je:
 
JUDr. Petr Pavlík, advokát
Křižíkova 159/56
186 00 Praha 8 – Karlín
kontaktní e-mail : poverenec@akpavlik.cz
 
Dům dětí a mládeže – Hobby centrum 4 (dále DDM Praha 4- HC4), příspěvková organizace, 
IČ 45241651, jako  správce  osobních  údajů (dále jen "správce") v  souladu   s  ustanovením  
čl. 13  a  následujících  Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady č. 2016/679 ze dne
27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách
a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování
 1. Osobní údaje DDM Praha 4 – HC4, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, 
  která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

 2. Pokud DDM Praha 4 – HC4, příspěvková organizace zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  1. požadovat od DDM Praha 4 – HC4, příspěvkové organizaci informaci 
   o zpracování vašich osobních údajů;
  2. požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným 
   DDM Praha 4 – HC4, příspěvkovou organizací;
  3. požadovat opravu nepřesných osobních údajů 
   (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané DDM Praha 4 – HC4,
   příspěvkovou organizací jsou nepřesné);
  4. požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných DDM Praha 4 – HC4, 
   příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu
   s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů DDM Praha 4 – HC4, příspěvkovou organizací;
  6. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla), 
   DDM Praha 4 – HC4, příspěvkové organizaci;
  7. podat stížnost dozorovému orgánu.
 3. Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, 
  máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu,
  který byl dán před jeho odvoláním.