Obchodní podmínky

      

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

příspěvkové organizace

DDM Praha 4 – Hobby centrum 4

s ředitelem PaedDr. Vladimírem Bekem

adresa sídla organizace:

Bartákova 1200/4 , 140 00  Praha 4

IČ: 45241651

zapsané v rejstříku škol a školských zařízení RED-IZO: 600027473

pro poskytnutí služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hobbycentrum4.cz

 

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

   1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4, se sídlem Bartákova 1200/4, Praha 4, identifikační číslo: 45241651, zapsané ve školském rejstříku vedeném pod RED-IZO: 600027473 (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran uzavírané mezi poskytovatelem služeb, kterým je pronájem víceúčelové haly a jinou fyzickou osobou (dále jen „klientem“) prostřednictvím internetové stránky poskytovatele služeb, resp. kupní smlouvu na prodej služeb. Internetový obchod DDM Praha 4 – HC4 je poskytovatelem výše uvedených služeb provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese  www.hobbycentrum4.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).

  1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu užívat služby od poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v objednávce. Odchylná ujednání v objednávce mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí objednávky. Objednávka a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

  1.5. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

      2. REZERVAČNÍ SYSTÉM

   2.1.  Na základě registrace klienta provedené na webové stránce přistupuje klient do rezervačního systému na rezervaci.

   2.2. Při registraci na webové stránce a při objednání služeb je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v rezervačním systému a při objednání služeb jsou poskytovatelem považovány za správné. Při jakékoliv jejich změně je klient povinen je aktualizovat.

   2.3. Přístup k rezervačnímu systému každého klienta je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho účtu.

   2.4. Klient není oprávněn umožnit využívání svého účtu třetím osobám.

  2.5. Poskytovatel může zrušit rezervační účet, a to zejména v případě, kdy jej klient déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy klient poruší své povinnosti v rezervačním systému, a těch, které vyplývajících z obchodních podmínek).

  2.6. Klient bere na vědomí, že rezervační účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

     3. Potvrzení REZERVACE

   3.1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a poskytovatel není povinen provést rezervaci ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

   3.2. Rezervační systém obsahuje informace o službě/ pronájmu haly/, a to uvedením ceny vč. DPH , příp. s dalšími poplatky a zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webu organizace. Tímto ustanovením není omezena možnost uzavřít službu za individuálně sjednaných podmínek.

   3.3. Pro objednání služeb vyplní klient rezervaci v rezervačním systému organizace. Rezervační formulář obsahuje zejména informace o:

a)              rezervaci služby ( klient „vloží“ službu do elektronického nákupního košíku na webu organizace),

b)              úhradě ceny za jednorázový pronájem,

c)               možnosti  složit určitou finanční částku, která se bude postupně (v případě čerpání ) odepisovat.

   4.3. Před potvrzením rezervace je klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které si rezervoval, a to i s ohledem na možnost klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do rezervačního systému. Rezervaci klient odešle kliknutím na tlačítko „     “. Údaje v rezervaci jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po rezervaci potvrdí klientovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty klienta uvedenou v rezervačním účtu či v registračních údajích (dále jen „elektronická adresa klienta“).

   4.4.    Klient je vždy oprávněn požádat poskytovatele o dodatečné potvrzení rezervace (například  písemně či telefonicky).

   4.5. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem vzniká doručením přijetí rezervace (akceptací), jež je  poskytovali zasláno klientem elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty klienta.

   4.6. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání obchodní transakce. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

     5. Cena za služby a Platební podmínky

     5.1. V e-shopu je vždy uvedena aktuální a platná cena včetně DPH, která je splatná v českých korunách. Cenu hradí klient poskytovateli bezhotovostně prostřednictvím  platebního systému GoPay.

Poskytovatel nepožaduje od klienta zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ust. 4.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti cenu za nabízenou službu předem.

   5.2. V případě platby v hotovosti je cena splatná před započetím služby. V případě bezhotovostní platby je cena splatná 3 dny před poskytnutím služby.

   5.3. V případě bezhotovostní platby je klient povinen uhrazovat cenu poskytované služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek klienta uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

   5.4. Případné slevy z ceny poskytnuté poskytovatelem klientovi nelze vzájemně kombinovat.

   5.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě obchodní transakce klientovi daňový doklad – fakturu a zašle je v elektronické podobě na elektronickou adresu klienta. Poskytovatel je při poskytnutí pronájmu haly plátcem daně z přidané hodnoty.

     6. Odstoupení od služby

   6.1. Klient bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od služby, která byla upravena podle přání klienta nebo pro jeho osobu.

   6.2. Pokud poskytovatel umožňuje klientovi odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách dle § 1830 obč. zák.,  potvrdí poskytovatel bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Poskytovatel je také oprávněn kdykoliv od závazné rezervace odstoupit, a to až do doby čerpání služby klientem. V takovém případě vrátí poskytovatel klientovi uhrazenou finanční částku a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od rezervace klientem, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od klienta přijal. 

   6.3. Pokud by však plnění nastalo, je povinností klienta nahradit poměrnou část ceny.

   7. Další práva a povinnosti smluvních stran

   7.1. Poskytovatel není ve vztahu ke klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

   7.2. Vyřizování stížností klientů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy rezervace@hobbycentrum4.cz. Informaci o jejím vyřízení zašle poskytovatel na elektronickou adresu klienta.

   7.3. Poskytovatel je oprávněn poskytovat službu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

   7.4. Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

     8. Ochrana osobních údajů

   8.1. Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

   8.2. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

   8.3. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem služeb, a to pro účely realizace práv a povinností ze závazné objednávky a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li klient jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení klientovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření závazné rezervace.

   8.4. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu), uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

   8.5. Zpracováním osobních údajů klienta může poskytovatel služeb pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje poskytovatele nebudou bez předchozího souhlasu klienta předávány třetím osobám.

   8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.

   8.7. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

   8.8. V případě, že by se klient domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 0) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a)              požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

b)              požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

     9. Zasílání obchodních sdělení

    9.1. Klient  souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami a obchodním sdělením poskytovatele na elektronickou adresu klienta.

   10. Doručování

   10.1. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu uvedenou v rezervačním účtu klienta či uvedenou klienta v rámci rezervace, resp. na adresu uvedenou na webové stránce poskytovatele.

   11. Závěrečná ustanovení

   11.1. Pokud vztah založený rezervací obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva klienta vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

   11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

   11.3.Závazná rezervace včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

   11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od závazné rezervace.
Vzorový formulář odstoupení na webu (odkaz)

 

Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování: Bartákova 1200/4 , 140 00  Praha 4,
adresa elektronické pošty: janouskovec@hobbycentrum4.cz, cermak@hobbycentrum4.cz; telefon 724 767 947

V  Praze  dne 16.12.2017